COLOFON

Over Advocatie Magazine

Advocatie Magazine is een tijdschrift voor de legal professional en verschijnt op papier en online. Een abonne-ment op het tijdschrift is gratis. Aan-melden voor een abonnement kan via www.advocatie.nl/aanmelden.

Redactie

Lucien Wopereis (hoofdredacteur) & Joris Rietbroek (eindredactie) (redactie@advocatie.nl)


Uitgever

Gert Jan Schinkel (g.schinkel@sdu.nl)


Concept, ontwerp en vormgeving

Fier.media, Utrecht


Fotografie

Roel Dijkstra Fotografie


Advertentieacquisitie

Neem contact op met:

Lenneke Morit (l.morit@sdu.nl) of Frédérique Pardon (f.pardon@sdu.nl).

Telefonisch via 070 - 3780 562.

Abonnementen en -administratie

Vanwege de aard van de uitgave gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om u op uw vakgebied van informatie te voorzien over gelijksoortige producten en diensten van Sdu Uitgevers bv. Voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten gebruiken wij uw e-mailadres alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. Als u in het geheel geen informatie wenst te ontvangen over producten en/of diensten, dan kunt u dit laten weten aan Sdu Klantenservice: informatie@sdu.nl. Abonnementen gelden voor minimaal één jaar en hebben een opzegtermijn van twee maanden. Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel. Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op www.sdu.nl.

© Sdu Uitgevers, 2019

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder -be--grepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De bij toepassing van art. 16b en 17 Auteurswet wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan de stichting PRO, Post-bus 3060, 2130 KB te Hoofddorp
(www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van art. 16 Auteurswet dient men zich tevoren tot de uitgever te wenden. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de redactie, auteur(s) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

ISSN 2590-0042


Citeertitel

Advocatie Magazine jaartal/maand/pagina, bijv.: Advocatie Magazine 2019/maart/15